causeuse انرژی زندگی متولدین افراد باهوش

causeuse: انرژی زندگی متولدین افراد باهوش افراد خوشبخت متولدین سال خروس سرگرمی فال

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است / تاجزاده

برخي كنشگران سياسي، رفتارهاي حسن روحاني بعد از انتخابات را چه در عنوان گزینش اعضاي كابينه و ادبيات گفتماني و چه در پرسشها و مشكلاتي كه لغو عضويت عضو زرتشتي شورا

عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است / تاجزاده

تاجزاده : عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است

عبارات مهم : سياسي

مهم ترين مطالبه اصلاح طلبان از روحاني عمل به وعده ها است

برخي كنشگران سياسي، رفتارهاي حسن روحاني بعد از انتخابات را چه در عنوان گزینش اعضاي كابينه و ادبيات گفتماني و چه در پرسشها و مشكلاتي كه لغو عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد و اعتراضات دانشجويان به گزینش وزير علوم يكي از آنان بود، متفاوت از انتظارات خود مي دانند. با اين حال ديگر فعالان سياسي اصلاح طلبي نيز هستند كه تفاوت زيادي ميان روحاني قبل و بعد از انتخابات نمي بينند. مصطفي تاجزاده اعتقاد است كه روحاني در ايام انتخابات گفتمان براق تري اتخاذ كرد كه عمدتا به دليل گفتمان تهاجمي دو رقيب اصلي بود. بعد از انتخابات تا حدود زيادي لحن و ادبيات خود را تعديل كرده و البته آن طراوت ايام انتخابات را ندارد ولی در عملكرد تفاوت جدي با دور اول رياست جمهوري نمي بينيم.

عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است / تاجزاده

به نظر شما آيا روحاني بعد از انتخابات با آنچه پيش از انتخابات بود تفاوتي كرده است؟

من تفاوت زيادي ميان روحاني قبل و بعد از انتخابات نمي بينم به جز اينكه طبيعتا در ايام انتخابات گفتمان براق تري اتخاذ كرد كه عمدتا به دليل گفتمان تهاجمي دو رقيب اصلي او بود. بعد از انتخابات تا حدود زيادي لحن و ادبيات خود را تعديل كرده و البته آن طراوت ايام انتخابات را ندارد ولی در عملكرد تفاوت مهمي با دور اول رياست جمهوري او نمي بينم و البته آينده معلوم خواهد كرد كه آيا روحاني آنچنان كه ميان بعضي قشرهامطرح است از مواضع خود عدول كرده است يا بلكه بنا بر مصالحي فعلا فتيله گفتماني خود را اندكي پايين كشيده است.

يكي از دلايلي كه من به روحاني راي دادم اين بود كه فساد در اين دولت به محض وقوع آشكار مي شود و خود اين مساله موجب كاهش فساد مي شود. به ويژه اگر ما به گوش باشيم. ما نبايد اشتباه اصولگرايان را مرتكب شويم و وقتي دولتي همسو با ما تشكيل مي شود، چشم بر خطاها و فسادهاي آن ببنديم. ما همچنان بايد پرچم دار مبارزه با فساد، رانت و رشوه باشيم و اعتماد مردم را حفظ كنيم و همزمان بكوشيم سيستم را تا جايي كه مي توانيم سالم كنيم. بنابراين راه مقابله با فساد افشا و محكوميت آن و خواستار محاكمه مفسدان شده است هست؛ ولو اينكه از نزديكان ما باشد.

برخي كنشگران سياسي، رفتارهاي حسن روحاني بعد از انتخابات را چه در عنوان گزینش اعضاي كابينه و ادبيات گفتماني و چه در پرسشها و مشكلاتي كه لغو عضويت عضو زرتشتي شورا

علت رشد فزاينده مطالبات از دولت معلول چيست؟ اگر ما مي دانستيم كه روحاني با همين مختصات فكري و دايره اختيارات محدود قرار است رييس جمهور شود آیا امروز بخش هايي از بدنه اجتماعي او دچار سرخوردگي شده است اند؟

امروز نه تنها در ايران بلكه در دنيا مردم به كانديدايي راي مي دهند و بعد از مدت كوتاهي درصد قابل توجهي از آنان اظهار يأس و نااميدي مي كنند. با وجود اين در انتخابات بعد دوباره همين وضع تكرار مي شود حتي اگر به رقيب نامزد قبلي راي بدهند. علت آن است كه مردم با مشكلات زيادي حتي در كشورهاي مرفه و پيشرفته مواجه اند و انتظار دارند با هر انتخابات تحولي قابل توجه در وضع زندگي و معيشت ارزش رخ دهد ولي چنين اتفاقي تقريبا در هيچ كشوري رخ نمي دهد.

بنابراين مردمي كه با انگيزه هاي مختلفي به نامزدي راي مي دهند، بعد از مدت كوتاهي احساس مي كنند به مطالبات خود دست نيافته اند و اظهار نااميدي مي كنند. به نظرسنجي ها در كشورهاي دموكراتيك مثل امريكا، انگليس، فرانسه و…نگاه كنيد.

عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است / تاجزاده

۶ ماه بعد از هر انتخاباتي درصد قابل توجهي از آنان از رييس جمهوري يا نخست وزيري كه گزینش كرده اند اظهار نااميدي مي كنند. با همه اين احوال اميدوارم عملكرد دولت روحاني به گونه اي باشد كه همين قشرها را اميدوار سازد و به اين نتيجه برسند گزینش درستي كرده اند.

آيا رابطه اصلاح طلبان و روحاني نيازمند بازشناسي و بررسي مجدد است؟مهم ترين مطالبه ما از روحاني چه بود كه در انتخابات از او حمايت كرديم؟ آيا در اولويت بندي مطالبات تغييري حادث شده است است؟

مهم ترين مطالبه ما از روحاني وعده هايي است كه به مردم داده هست. من درمورد همكاران آقاي روحاني سكوت كردم آیا كه اعتقاد دارم بايد دست رييس جمهوري باز باشد تا هر كس را كه فكر مي كند بهتر مي تواند برنامه هايش را عملياتي كند،برگزيند.

برخي كنشگران سياسي، رفتارهاي حسن روحاني بعد از انتخابات را چه در عنوان گزینش اعضاي كابينه و ادبيات گفتماني و چه در پرسشها و مشكلاتي كه لغو عضويت عضو زرتشتي شورا

مطالبات اصلاح طلبانه نيز ندارم چون روحاني كف مطالبات ما را مي تواند نمايندگي كند، نه سقف آن را ولی از يك خواست نمي گذرم و آن وعده هايش به مردم است و مردم بر اساس آنها به روحاني راي داده اند. بايد دلايل هر كدام را كه توان تحقق آن را ندارد به مردم بگويد و بقيه را نيز به منصه ظهور برساند. بنابراين پيشنهاد مي كنم همه ما منحصرا از او تحقق اين وعده ها را بخواهيم و البته توضيح در مورد هر مطالبه اي كه محقق نمي شود.

چرا جريان هاي سياسي ما و به ويژه اصلاح طلبان در برابر پديده هاي غير سياسي معمولا سكوت مي كنند؟ در همين ايام اخير موضوعاتي نظير كولبران و مالباختگان پديده و كاسپين و ديگر موسسات مالي، اعتراضات كارگران مطرح شد ولي عملا جريان هاي سياسي از كنار آن عبور كردند.

عملكرد روحاني تفاوتي با گذشته نكرده است / تاجزاده

ما در مواردي كه به برشمرديد كوتاهي داشته ايم ولی سكوت نكرده ايم. اگرچه كه نظر من نيز بايد جدي تر و بيشتر به اين موارد بينديشيم؛ آن را طرح كرده و حتي به آن اعتراض كنيم. اميدوارم كه بعد از اين شاهد چنين نقصان و كوتاهي اي نباشيم.

واكنش اصلاح طلبان نسبت به اين نوع پديده ها چه بايد باشد؟

بهترين روش آن است كه ما بر حمايت خود از دولت تاكيد و همزمان بر ماهيت و هويت اصلاح طلبانه خود پافشاري كنيم. يعني در عالم نظر مرتب براي جامعه در دو بعد سلبي و ايجابي اصلاحات را

تعريف كنيم.

ما مخالف فقر، فساد، تبعيض، رانت، رشوه، جنگ، انسداد و سركوبيم و از آن سو طرفدار ايران براي همه ايرانيان هستيم و از حقوق هر ايراني صرف نظر از عقيده و سليقه و باورهايش دفاع مي كنيم. پافشاري بر اين مواضع اجازه نمي دهد كه گفتمان اصلاح طلبي كمرنگ شود و تاكيد بر حمايت از دولت اين وقت را از دولت پنهان مي گيرد تا بتواند بين ما شكاف ايجاد كند و در وقت مناسب هر دوي ما را البته جداكند.

بخشي از بدنه اجتماعي روحاني انتظارات خود را برآورده شده است نمي بينند. مشخصا اين اتفاق در مورد دانشجويان رخ داده كه شاهد واكنش آنان نيز بوديم. نوع واکنش‌ها دولت و كنش جريان هايي نظير دانشجويان چه تبعاتي دارد؟

من آقاي دكتر غلامي، وزير علوم را نمي شناسم و راجع به او نظري ندارم ولی با مطالبات دانشگاهيان از رييس جمهوري آشنايي دارم كه مهم ترين آن اين است كه با فضاي امنيتي دانشگاه ها مقابله كند و اجازه ندهد حقوق دانشجو يا استاد و حتي كارمندي به دليل گرايش هاي سياسي و عقيدتي تضييع شود. از حركت هاي اعتراضي دانشجويان بسيار خوشنود بودم. براي نخستين بار بعد از ۸۸ دانشجويان توانستند تجمع هاي اعتراضي برگزار كنند، مطالبات خود را فرياد كشند و بدون كمترين تنشي اجتماعات اعتراضي ارزش را به پايان رسانند. اين حركت مباركي بود كه نشان از ظرفيت بالاي جامعه به طور كلي و جامعه دانشجويي به طور اخص دارد. ما مي توانيم خواسته هاي مدني خود را فرياد بكشيم بدون اينكه تنش و مشكل خاصيپيش بيايد.

ضمنا اين اجتماعات براي رييس جمهوري، وزير علوم و ساير وزرا آموزنده است كه در جامعه زنده اي مشغول خدمت هستند و نبايد ذره اي از مطالبات مردم فاصله بگيرند. البته موافق هستم كه جامعه دانشگاهي انتظار كابينه اي كارآمدتر داشت ولی روحاني با تاني كار را پيش برد. دو دليل داشت؛ يكي دخالت هايي در چينش كابينه و گزینش وزرا بود و دوم رعايت حال جناح اصولگرا تا اينكه دولت بتواند از حمايت همه قشرها بهره مند شده است و جامعه دوپاره و كابينه او به اصلاح طلبان منحصر نشود و خشم و كارشكني جناح اصولگرايان را برنينگيزد.

ارتباط با بدنه اجتماعي چقدر بايد مورد توجه اصلاح طلبان قرار بگيرد؟ آیا ما شاهد نوعي مانيفست در ميان جريان هاي سياسي نيستيم تا ارتباط خود با جامعه را تعريف كنند؟

من به قدرت افكار عمومي ايمان دارم و اعتقاد دارم در هر زمينه اي كه افكار عمومي بتواند خود را به معرض نمايش همگاني بگذارد، حرف اول و آخر را خواهد زد به همين دليل نيز، اقتدارگرايان مي كوشند مانع بروز و ظهور اين پديده شوند. انتخابات اين امكان را از آنان گرفته هست. به همين دليل با اصل انتخابات در تضاد هستند چون نمي خواهند معلوم شود كه چند درصد مردم به چه جريان و گرايشي باور دارند. بنابراين هركجا كه افكار عمومي را بتوانيم به نفع اين وعده ها بسيج كنيم، دولت و حتي حكومت مجبور است براي تحقق آنها گام هايي بردارد.

چنين خصلتي از احزاب ايران آيا نشات گرفته از محدوديت ها است يا اساسا سياستمداران ايران نيازي به چنين مانيفستي احساس نمي كنند؟

كم كاري حتما از سوي ما صورت گرفته است ولی بيشترين لطمه را حوادث سال ۸۸ و بعد از آن از نظر تشكيلاتي بر ما وارد كرد. اكنون كه به تدريج اوضاع غيرامنيتي مي شود، احزاب اصلاح طلب نيز يكي بعد از ديگري احيا مي شوند و به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كنند. اگرچه اين حركت كند و تدريجي است.

اخبارسیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz